Gerçek Kişi Müşterilere Ait Aydınlatma Metni

Gerçek Kişi Müşterilere Ait Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)” ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Park Eğitim Öğretim Kurumları ve Organizasyon Anonim Şirketi (“Şirket” ve/veya “Veri Sorumlusu”) tarafından hazırlanmıştır.


1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
Veri Sorumlusunun kurumsal kimlik bilgileri şu şekildedir:

Ticaret Sicil No

176696-5 (İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü)

Mersis No

0481103731700001

Vergi Dairesi

Tuzla

Vergi Numarası

4811037317

Merkez Adresi

Akfırat Mahallesi, Göçbeyli Bulvarı, No: 1/5, Intercity İstanbul Park, Tuzla/İstanbul

Telefon:

0 (216) 645 75 30
0 (216) 645 73 21

İnternet Sitesi:

www.intercitypark.com/


2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket ile iş ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz : Adı, soyadı, kimlik numarası, ehliyet, vergi kimlik numarası, ticaret unvanı ve imza/paraf bilgisi.
 • İletişim Bilgileriniz : Açık adres bilgisi, elektronik posta, cep telefonu,
 • Finans Bilgileri : Şube kodu, hesap numarası, IBAN bilgileri gibi banka bilgileri; cari hesap bilgileri; ticari ilişkiye konu mal veya hizmetin miktar, fiyat ve vergi bilgileri; ticaret sicil numarası; vergi dairesi; işlem türü; faaliyet konusu gibi bilgiler.
 • Araç Bilgileri : Araç, plaka bilgileri,
 • Müşteri İşlem Bilgileri : Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler,
 • Risk Yönetimi Verileri : Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.
 • İşlem Güvenliği : IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz : Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar : Ses kaydı, fotoğraf, görüntü kayıtları,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Veriler : CCTV kayıtları, araç ruhsat ve plaka kayıtları,
 • Özel Nitelikli Verileriniz : Kişisel sağlık bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler,
 • Diğer Veriler : Fatura bilgileri.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel verileriniz, KVKK’de öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel ve özel nitelikli veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirket’in ticari faaliyet içerisinde bulunduğu gerçek kişi müşteri olmanız sebebiyle, işleme amacı olan ticari faaliyet ve münasebetlerin kurulması, sürdürülmesi ve ifası amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde; talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda yurt içinde üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecektir.

Müşterilerimizin kişisel bilgileri Şirket tarafından faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe islerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, sürüş eğitimlerinin verilmesi, organizasyon ve etkinlik hizmetlerin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları doğrultusunda işlenebilecektir.

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere https://intercitypark.com/ adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.


4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Yukarıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, Bankacılık Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer mevzuat hükümlerinin veri aktarımına izin verdiği ve/veya yetkilendirdiği kurum veya kuruluşlara; Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi hissedarı olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin hissedar olduğu diğer şirketler, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve vergi daireleri gibi kanunen yetkili kamu tüzel kişilerine; muhasebese yükümlülüğünü yerine getirmek adına serbest ve/veya yeminli mali müşavir ve muhasebecilere, sözleşmesel ilişkiyi yürütmek üzere bankalara, noterlere, posta ve kargo kuruluşları ile iletişim, güvenlik, veri saklama gibi hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız iş ortakları ve tedarikçilere; her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ile hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında Şirket ile beraber müşterek ve müteselsil sorumlu olan şirketimizin iştiraklerine ve hissedarlarına, kanunen yetkili özel hukuk kişilerine, hizmet sağlayıcılara KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Verileriniz Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, öneri/şikâyet formu, muhtelif sözleşmeler, güvenlik kameraları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı ve elektronik olarak KVKK’nin 5 ve 6. madde hükümlerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanabilir.


6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve söz konusu düzeltme işlemini eğer aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılan kişilerinde kişisel verinizi silmesini veya yok etmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
 • haklarına sahipsiniz.


  7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

  KVKK ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile ıslak imzalı bir şekilde ve kimlik fotokopiniz ile birlikte elden; Şirket’in Akfırat Mahallesi, Göçbeyli Bulvarı, No: 1/5 Intercity İstanbul Park, Tuzla-İstanbul/Türkiye adresimize bizzat elden iletebilir; iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta [email protected] (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine iletebilirsiniz.

  KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır.